Home 

Bạch Liên

Bạch liên hoa nhất đoá,
Khiết tố tự chân nhân.
Tùng nê ô đỉnh xuất,
Tuyệt nhiễm vô vi trần.

Hoa sen một đoá trắng ngần,
Thanh cao tinh khiết thánh nhân tựa hồ.
Vươn lên từ chốn bùn nhơ,
Tuyệt không vướng chút nhiễm ô bụi trần

Hạt Cát

 


| Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.