Home


 

   "So Sánh Những Người Tạo Phước"

Chương V - Năm Pháp - IV. Phẩm Sumanà - Bài kinh (I) (31) Sumanà , Con Gái Vua.

Toát Yếu Bài Kinh (Hạt Cát biên soạn)

So Sánh Những Người Tạo Phước

Bài kinh này Đức Phật giảng cho công chúa Sumanà tại vườn của Trưởng Giả Anàthapindika ở Jetavana thuộc thành Sàvatthi.

Công chúa Sumanà hỏi Đức Phật nếu như có  hai vị đệ tử Đức Phật cùng thọ tŕ  giới , cùng có đức tin, cùng có trí tuệ giống nhau nhưng một người có bố thí và một người không bố thí th́ sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiên giới có sự sai khác nào giữa hai vị thiên đó hay không.

Đức Phật đáp có và Ngài giảng dạy rằng người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không có bố thí trên năm phương diện là thiên thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên danh xưng,  thiên tăng thượng.

Công chúa Sumanà hỏi tiếp rằng nếu như hai vị thiên đó hết phước cơi trời và sanh trở lại làm người th́ có sự sai khác nào không. Đức Phật cũng đáp có và Ngài giảng giải rằng người có bố thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện là nhân thọ mạng, nhân sắc,  nhân lạc,  nhân danh xưng,  nhân tăng thượng.

Công chúa Sumanà hỏi tiếp nếu như hai vị ấy đều xuất gia th́ hành trạng của họ có sự sai khác nào không, Đức Phật cũng đáp là có và Ngài giảng giải người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện là thường hay được yêu cầu nhận y, thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa,  thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp, khẩu nghiệp, ư nghiệp khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái.

Công chúa Sumanà lại hỏi tiếp nếu cả hai đều chứng Thánh quả A La Hán th́ quả vị giải thoát có sự sai khác nào không. và bây giờ th́ Đức Phật đáp rằng so sánh giải thoát với giải thoát th́ không có sự sai khác nào.

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi05-0106.htm

 

 


| Trang Phật Học | Trang Văn Học | Trang Y Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.