Home


 

   "Chỗ Nương Tựa Tối Thượng"  

   Kinh Tăng Chi Bộ -  Chương V - Năm Pháp - IV. Phẩm Sumanà - Bài kinh (II) (32) Cund́, Con Gái Vua

Toát Yếu Bài Kinh (Hạt Cát biên soạn)

Chỗ Nương Tựa Tối Thượng

Bài kinh này Đức Phật giảng dạy cho công chúa Cund́ ở  tại Veluvana (Trúc Lâm)  thành Ràjagaha (Vương  Xá).

Công chúa Cund́ bạch với Thế Tôn anh của cô nói rằng "Nếu có người nam hay nữ nào quy y Phật, Pháp,Tăng, từ bỏ các điều tội lỗi như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rượu chè, nói láo v.v..th́ khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cơi lành", nhưng công chúa muốn nghe Đức Phật xác định và hỏi thêm rằng phải có ḷng tin nơi Phật, Pháp, Tăng như thế nào th́ sau khi thân hoại mạng chung mới  nhất định được sanh vào cơi lành mà không vào cơi dữ.

Đức Phật đáp trong các loài hữu t́nh, Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng giác được xem là tối thượng, những ai đặt ḷng tin vào Đức Phật,bậc tối thượng được quả dị thục tối thượng.

Trong các loại pháp, ly tham được xem là tối thượng, tức là sự nhiếp phục các pháp như kiêu mạn, khao khát, sự chặt đứt tái sanh, đoạn diệt tham ái. Những ai đặt ḷng tin vào pháp ly tham là đặt ḷng tin vào pháp tối thượng sẽ được quả dị thục tối thượng.

Trong các hội chúng, chúng Tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng, tức là bốn đôi tám vị, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Những ai đặt ḷng tin vào chúng Tăng là đặt ḷng tin vào tối thượng, sẽ được quả dị thục tối thượng.

Trong các loại giới, giới được bậc thánh ái kính được gọi là tối thượng, tức là giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến chánh định. Những ai hành tŕ đầy đủ các giới luật được các bậc Thánh ái kính là làm đủ những ǵ tối thượng, là đặt ḷng tin vào tối thượng, sẽ được quả dị thục tối thượng.

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi05-0106.htm

 

 


| Trang Phật Học | Trang Văn Học| Trang Y Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.