Home


 

Kinh Tăng Chi Bộ
 

"Cấp Thiết"

Chương III - Ba Pháp, X. Phẩm Hạt Muối.  Bài kinh 91.

Toát Yếu Bài Kinh (HC đọc và tóm tắt)

Đức Phật đem ba công việc cấp thiết mà người nông dân phải làm trong việc canh nông  ví với ba pháp mà chư Tỳ Kheo cần phải hành tŕ trên con đường tu tập.

Đức Phật ví việc người nông dân cần phải cày xới đất đai kỹ càng, nhanh chóng gieo hạt giống, rồi chăm lo phân bón tưới tẩm, diệt cỏ trừ sâu cho ruộng lúa cũng giống như ba việc mà vị Tỳ Kheo cần phải làm là chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng định học, chấp hành tăng thượng tuệ học.

Người nông dân không có phép mầu để biến cho cây lúa sản xuất ra hạt gạo ngay lập tức, nhưng qua thời gian và sự chăm chút cho ruộng  lúa, một ngày đúng thời người nông dân sẽ gặt hái được lúa gạo cũng giống như vị Tỳ Kheo không có uy lực để biến ḿnh ngay lập tức được giải thoát khỏi các lậu hoặc, chấp thủ.

Nhưng với các công việc người nông dân đă làm, trải qua thời gian, với sự siêng năng chăm bón, diệt cỏ trừ sâu cho thửa ruộng, đến một ngày đúng thời người nông dân sẽ thu hoạch được thành quả của cây lúa, cũng như vị tỳ kheo phải  luôn tinh tấn dơng mảnh tu tập, luôn củng cố ước muốn được trí tuệ sắc bén do nhờ chấp hành các pháp tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ, và trải qua thời gian, với tinh tấn tu tập, tâm vị ấy sẽ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, khỏi các chấp thủ.

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi03-0810.htm

 


| Trang Phật Học | Trang Văn Học| Trang Y Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.